Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เว็บไซต์พระเท้าเปล่า หรือ  www.barefootmonk.org  จะเป็นสื่อยุคใหม่ในการประกาศพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นไปตามพุทธประสงค์ ตามพระปฐมพุทโธวาทเมื่อครั้งทรงประกาศส่งพระอรหันต์ชุดแรกจำนวน ๖๐ รูป มีปัญจวัคคีย์ เป็นต้น ออกไปประกาศพระศาสนาว่าเธอจงจาริกไปแต่องค์เดียว ประกาศธรรมวินัยนี้ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ถึงพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะ ให้งดงามในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในที่สุด เพื่อประโยชน์ของชนหมู่มากในโลก

คลิกเพื่ออ่านต่อ

 

พระไตรปิฎก พระวินัยปิฏก พระสุตตันตปิฏก พระอภิธรรม

Banner
จาริกไปกับพระเท้าเปล่า 1/3
จาริกไปกับพระเท้าเปล่า 1/3
จาริกไปกับพระเท้าเปล่า 2/3
จาริกไปกับพระเท้าเปล่า 2/3
จาริกไปกับพระเท้าเปล่า 3/3
จาริกไปกับพระเท้าเปล่า 3/3
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner