Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
สงขลาจัดเสวนาระดมความคิด นำหลักศาสนาพุทธ-อิสลาม สร้างสังคมสันติสุข

     ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา เปิดเวทีเสวนา “เข้าใจ เข้าถึง อิสลาม นำสังคมสันติสุข” ซึ่งมีทั้งชาวไทยพุทธ-ชาวมุสลิมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกว่า 200 คน บนเวทีตกผลึกนำหลักการทางศาสนามาประยุกต์ใช้ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ชูต้นแบบการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของชุมชนบ้านกระอาน ยึดหลักปกครองแบบประชาธิปไตย
 
     วานนี้ (4 เม.ย.) ที่ลานสามประดู่ บ้านกระอาน ม.4 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเวทีเสวนา “เข้าใจ เข้าถึง อิสลาม นำสังคมสันติสุข” ตามโครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั้งที่นับถือศาสนาอิสลาม และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ กว่า 250 คน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นในวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาเพื่อนำสังคมสู่สันติสุข

     นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำหลักการของศาสนามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เพราะหลักธรรมคำสั่งสอนของทุกศาสนา ต่างมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างการดำรงคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตของประชาชน ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข โดยจังหวัดได้พิจารณาเห็นว่า ชุมชนบ้านกระอาน เป็นชุมชนที่สามารถนำหลักการทางศาสนามาใช้เป็นหลักปฏิบัติการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนได้อย่างสันติสุข สมควรที่จะเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อไป จึงได้จัดเวทีเสวนา “เข้าใจ เข้าถึง อิสลาม นำสังคมสันติสุข” ในครั้งนี้ขึ้น พร้อมทั้งขยายผลประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นของเวทีทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน และชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษารูปแบบการสร้างสันติสุขในชุมชนบ้านกระอาน ที่ใช้หลักการทางศาสนามาเป็นแนวปฏิบัติ และสามารถนำไปปรับใช้กับแต่ละชุมชนได้

     นายหวังสะมะแอ แห่เหล็ม คอเต็บประจำมัสยิดบ้านกระอ่าน เปิดเผยว่า ชุมชนบ้านกระอาน มีครัวเรือนอาศัย 272 ครัวเรือน มีประชากร 1,200 กว่าคน นับถือศาสนาอิสลาม 99% มีเพียง 1% เท่านั้นที่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ทำนา และเกษตรกรรมอื่นๆ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างรักใคร่ผูกพัน โดยไม่แบ่งแยกศาสนา แม้แต่ประชาชนผู้นับถือศาสนาพุทธซึ่งมีจำนวนไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม แต่กลับได้รับการดูแลจากผู้นำชุมชน และประชาชนส่วนใหญ่เป็นอย่างดี เช่น หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีวัด แต่เมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาพุทธ กรรมการหมู่บ้านจะไปนิมนต์พระสงฆ์จากพื้นที่อื่นมาให้สมาชิกของหมู่บ้านที่นับถือศาสนาพุทธได้ประกอบศาสนกิจกัน

     เช่นเดียวกับสมาชิกส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลามที่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสะดวก เพราะมีมัสยิดอยู่ในหมู่บ้านถึง 3 แห่ง นอกจากนี้ ชุมชนบ้านกระอาน ยังยึดหลักวิถีทางแห่งประชาธิปไตย ที่ทุกคนมีสิทธิมีเสียงในการอยู่ร่วมกัน ตลอดจนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียม จึงเป็นชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากส่วนราชการ หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ ว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนอื่นๆ ในเรื่องการใช้หลักการทางศาสนา มาสร้างสันติสุขให้แก่คนในชุมชน

 

 

ขอขอบคุณที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์