Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
จะจาริกไปแต่ผู้เดียว (๓)

จะจาริกไปแต่ผู้เดียว (๓)

 ฉันในย่าม

     เมื่อ ๓ ปีก่อน ได้รับนิมนต์จากญาติธรรม ข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ไปดูงานการสร้างศูนย์ราชการ และผังเมืองอำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอในพระนามฯ ที่สวยที่สุด เป็นอำเภอปลอดอบายมุข (อย่างน้อยในเขตที่ประกาศ)

     เวลาเกือบเที่ยงที่คณะดูงาน นั่งรถผ่านป่าเขาไม่มีที่พอจะให้พระฉันเพล และโยมรับประทานอาหารกลางวันจวบจนเวลา ๑๑.๕๐ น. เราพบป่าสนข้างทาง มีที่ว่างพอจะพักได้ ญาติโยมมีอาหารกล่องหนึ่งและน้ำขวดจัดถวาย เราใช้เวลาเพื่อการฉันของพระเพียง ๑๐ นาที และล้อหมุนนำเราไปทำประโยชน์เพื่อชนหมู่มากต่อไป

     นับแต่นั้นมา อาตมาอาสาจาริกไปทั่วสยามประเทศ มีอาหารที่ได้มาจากทายกทายิกาถวายอยู่ในย่าม แสวงหาที่สมควร ใช้เวลากับอาหารเล็กน้อย มีโอกาสแสดงธรรมต่อญาติโยมก่อนหรือหลังอาหารเพล

     โยมหน่อย แห่งบ้านเรนโบว์อโรคยา ริมแม่น้ำบางปะกง เขตอำเภอบางคล้า ถวายอาสนะมาผืนหนึ่ง วัสดุเหมาะรองนั่งในทุกภูมิประเทศ แม้กลางป่าเขาก็นั่งสนทนาธรรม แทนคุณค่าข้าวญาติโยมได้ ขออนุโมทนา.