Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
‘กรมศิลป์’เร่งสังคายนานิทรรศการพระพุทธศาสนา ที่ศรีลังกา

 

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากกรณีที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมศิลปากร ไปดำเนินการปรับปรุงนิทรรศการความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย ณ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา เพื่อเฉลิมฉลอง 260 ปี แห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์และเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเห็นนั้นจากการเก็บข้อมูลพบว่านิทรรศการของเก่าที่จัดไว้ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานาน มีสภาพทรุดโทรมไม่สวยงามและไม่มีความทันสมัย ดังนั้นได้ประชุมคณะทำงานของกรมศิลปากรและได้ข้อสรุปว่าจะปรับปรุงการจัดนิทรรศการใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัยและมีความน่าสนใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 

     ส่วนวางแนวทางการปรับปรุงนิทรรศการนั้นจะนำหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เส้นทางการเดินเรือของพระอุบาลีจากศรีลังกามายังประเทศไทย รวมทั้งรวบรวมเอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาจัดแสดงให้เชื่อมโยงกับเรื่องราวการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากับศรีลังกาจนถึงปัจจุบัน


     โดยจะดำเนินการเริ่มปรับปรุงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม รวมระยะเวลา 1 เดือน เชื่อว่าหากปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาโลก

 

     อย่างไรก็ตามจะไปหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโบราณสถานและมรดกโลก ที่เมืองแคนดี้ ที่มีการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแต่ละปีมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเดินทางมาสักการะจำนวนมาก เพื่อนำระบบและหลักการบริหารมาเป็นต้นแบบการจัดการในโบราณสถานสำคัญของประเทศไทยด้วย

 

ขอขอบคุณ รูปประกอบจาก http://www.thairath.co.th/content/428848 และ http://www.matichon.co.th/