Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
กรมการศาสนาเชิญผู้แทน 5 ศาสนาทำแผนสร้างความปรองดอง

 

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้ทำโครงการสร้างความปรองดองของคนในชาติ เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน มีส่วนร่วมบูรณาการทำงานร่วมกับพระสงฆ์ ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น สร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชน โดยนำหลักธรรมคำสอนและกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา มาใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 3 แผนงาน ประกอบด้วย การส่งเสริมบทบาทภาคคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา นำมิติทางศาสนามาแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ พัฒนากลไกขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างค่านิยม และจิตสำนึกให้คนไทยมีความปรองดองสมานฉันท์ และพัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผล

โดยจะเริ่มดำเนินงานจัดประชุมศาสนิกสัมพันธ์ เชิญผู้นำองค์การศาสนาและผู้แทนองค์การศาสนาต่างๆ มาประชุมหารือสร้างความสมานฉันท์ในมิติศาสนาทั้ง 5 ศาสนา อาทิ การจัดกิจกรรมธรรมะในสวนทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน การ สอนเรื่องการสร้างความสมานฉันท์เทศนาของศาสนาต่างๆ สำหรับในส่วนภูมิภาคจะประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานบูรณาการงานกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

ที่มา :: http://www.manager.co.th/