Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ผู้ไปให้สัตว์โปรด กับ ผู้ไปโปรดสัตว์

     การบิณฑบาต เป็นพุทธประเพณี และ อริยประเพณี ตั้งแต่สองพ่อค้านาม ตปุสสะ และ ภัลลิกะ เดินทางมาจากชนบทมุ่งหน้าสู่ มัชฌิมประเทศ คือ ภาคกลางของชมพูทวีป ได้น้อมนำเอา สัตตุผง และสัตตุก้อน เข้าไปถวาย ขณะประทับ ณ ใต้ต้น ราชายตนะ ไม่มีภาชนะใดที่พระพุทธองค์จะใช้รับอาหารได้  ร้อนถึงท้าวจตุโลกบาล ได้เหาะมาจากทิศทั้งสี่ นำบาตรมาถวาย พระพุทธองค์ทรงอธิษฐาน บาตรซ้อนกันให้กลายเป็นในเดียว รับภัตตาหารนั้น

     ผู้เป็น สมณศากยบุตร เดินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการครองจีวรถือบาตร เดินไปตามลำดับบ้าน เพื่อรับอาหารพอยังชีพในวันนั้น ข้อที่ชาวพุทธวิตกวิจารณ์ คือ ผู้แต่งตัวคล้ายพระในพระพุทธศาสนา มีรถตู้ รถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก คอยบรรทุกสิ่งของและกิริยาอื่นๆ ควรค่าแก่การทำบุญหรือได้โปรดพิจารณา

1. บาตร มีไว้เพื่อรับอาหารสดที่ฉันได้ในวันนั้น ไม่ใช่สารพัดอาหาร เพราะศีลของพระไม่ให้ประกอบอาหาร หรือสะสมไว้ ฉันทั้งเดือน
2. ในบาตร ต้องไม่มีเศษสตางค์ แบงก์ 20, 100, 500, 1,000 เพราะนั่นเป็นอาการของ ผู้ขอทาน และ ผู้ให้ทาน
3. พระมีบาตรใบเดียว ไม่มีถุงปุ๋ย เข่ง หรือภาชนะอื่นๆ มารองรับ
4. ถ้ามี ย่ามมีใบเดียว ไม่ใช่พรรคกระยาจก วัดฐานะผู้นำพรรคด้วยกระสอบ (หัวหน้าพรรค มี10 กระสอบ เป็นต้น)
5. ถ้ามี ลูกศิษย์ติดตาม ต้องแต่งตัวเรียบร้อย แม้เพิ่งออกจากคุกมา ก็ไม่ต้องแสดงออกจน คนไม่กล้าเข้าใกล้ เช่น ใส่เสื้อแขนกุด กางเกงสั้นมาก สักยันต์ และแผลเป็น ลายพร้อย ไปทั้งตัว
6. ไม่ต้องแหกปากให้พรลั่นตลาด เพราะอาการที่แท้ของพระ คือ รับด้วยความเคารพ ในอาหารที่ทายกทายิกาใส่ลงในบาตร บุญที่ ทายกทายิกาจะได้ ไม่ใช่ ให้พร ยาวๆ ดังๆ ที่ทำกันอย่างบ้าคลั่งตามตลาดสด
7. พระออกบิณฑบาต เมื่อเช้าตรู่ โดยประมาณเอาการเห็นลายมือในระยะพอสามควร ไม่ใช่ ยืนรอศรัทธาอยู่ถึง 10 โมงเช้า
8. อาหารที่ใส่ในบาตรแล้ว ขาดจากทายกทายิกา พระมีหน้าที่นำกลับไปฉัน เกินกว่าสมณะบริโภคให้แบ่งปัน จากพระ เณร ชี ฆราวาส เดรัจฉาน เป็นที่สุด ไม่ใช่เวียนเทียนไม่รู้จักจบ
9. ของที่พระรับลงในบาตรแล้ว ขายใครไม่ได้ เพราะศีลของพระห้าม ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน  

     เพราะมีคุณถามด่วน จึงต้องตอบด่วน เพราะผู้ถามคงได้รับแรงบันดาลใจจากนโยบาย คสช. ที่ต้องการปกป้องพระพุทธศาสนาจากการกระทำย่ำยีของเหล่าอลัชชีทั้งหลาย เพื่อให้พระสงฆ์ดำรงสถานะ ควรแก่การกราบไหว้